Τα Νέα - Blog

24 Μαΐου 2017

Περίληψη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
Ι.Ν.ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΟΔΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

 

 

Προκήρυξη

Πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης τιμαλφών – αναθημάτων

 

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος οδού Αχαρνών, αφού έλαβε υπόψη του τα υπ’ αριθμ. 3/7-2-2017 και 5/12-2-2017 Πρακτικά του, τα οποία εγκρίθηκαν δυνάμει της υπ’ αριθμ.Α19/23-2-2017 απόφασης του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, σύμφωνα με τα οποία αποφάσισε την εκποίηση των τιμαλφών και αναθημάτων του Ιερού Ναού, όπως αυτά περιγράφονται και αποτιμώνται  στις υπ’ αριθμ. 16459/24-6-2016 και 16470/5-7-2016 Εκθέσεις απογραφής τραπεζικών θυρίδων του Συμβολαιογράφου Αθηνών  Νικολάου Ι. Παπαθέου, διακηρύττει ότι διενεργεί πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό εκποίησής τους. Ο  πλειοδοτικός διαγωνισμός εκποίησης των τιμαλφών και αναθημάτων διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις  της υπ’ αριθμ. 9/1971 Κανονιστικής Διάταξης «Περί εκποιήσεως τιμαλφών» και το άρθ.14 της υπ’ αριθμ. 3/1969 Κανονιστικής Διάταξης  «Περί όρων και τρόπου εκποιήσεως Εκκλησιαστικών  Ακινήτων και Κινητών», υπό τους  ακόλουθους όρους :

  1. Η πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησης τιμαλφών και αναθημάτων (χρυσών και αργυρών) θα διενεργηθεί στις 31 Μαϊου 2017, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 17:30 έως 20:00 στα γραφεία εντός του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος οδού Αχαρνών αρ.113-117, ενώπιον Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται ειδικά για την διεξαγωγή της.
  2. Ως μέλη της Ειδικής Επιτροπής ενώπιον της οποίας θα διεξαχθεί η δημοπρασία εκποιήσεως τιμαλφών και αναθημάτων έχουν ορισθεί οι κάτωθι :

Α) Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών, Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Νικόλαος Κατσαφαρόπουλος.

Β) Ο κ. Γρηγόριος Φλέγκας, υπάλληλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ως εκπρόσωπος αυτής και

Γ) Η κ. Αγγελική Λιμαντζάκη, πραγματογνώμονας.

  1. Ως τιμή εκκινήσεως του πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται η τιμή εκτίμησης που αναγράφεται για κάθε κατηγορία είδους από τα προς εκποίηση τιμαλφή και αναθήματα στις αναλυτικές υπ’ αριθμ. 16459/24-6-2016 και 16470/5-7-2016 ως άνω Εκθέσεις  απογραφής  του Συμβολαιογράφου Αθηνών  Νικολάου Ι. Παπαθέου.  Η Ειδική Επιτροπή εκποιήσεως δύναται για κάποιες κατηγορίες είδους τιμαλφών και εκτιμώντας τις περιστάσεις της δημοπρασίας να μειώσει την τιμή εκκίνησης της εκποίησης αυτών μέχρι και 20%, όπως  προβλέπεται στην περίπτωση  υπ’ αριθ.3γ του άρθρου 14 της υπ’ αριθμ. 3/1969 Κανονιστικής Διάταξης.
  2. Το προσφερθησόμενο τίμημα είναι καταβλητέο σε μετρητά από τον πλειοδότη με την σύγχρονη παραλαβή των τιμαλφών.
  3. Κάθε προσφορά διατυπώνεται προφορικά από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία, είναι δεσμευτική για τον κάθε πλειοδότη και καταγράφεται στο πρακτικό της δημοπρασίας, το οποίο υπογράφεται από τον τελευταίο πλειοδότη και τα μέλη της Επιτροπής εκποίησης.
  4. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται καταβολή ποσού 200 Ευρώ, ως εγγύηση, κατά την ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας και προ της ενάρξεώς της, το οποίο καταβάλλεται σε μετρητά. Με τη λήξη της δημοπρασίας το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται στους συμμετέχοντες, κατακρατείται δε η καταβληθείσα εγγύηση του εκάστοτε τελικού πλειοδότη και συμψηφίζεται με το τίμημα της προσφοράς του.
  5. Η έγκριση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας γίνεται από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και στη συνέχεια από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και κατόπιν αυτών καλείται ο πλειοδότης να παραλάβει τα τιμαλφή, αφού καταβάλει συγχρόνως το προσφερθέν τίμημα.
  6. Σε περίπτωση αρνήσεως του πλειοδότη να καταβάλει το τίμημα και να παραλάβει τα τιμαλφή καταπίπτει υπέρ του Ιερού Ναού η κατατεθείσα εγγύηση, ως ποινική ρήτρα.
  7. Η Ειδική Επιτροπή έχει δικαίωμα να καθορίζει κατά την κρίση της την σειρά εκποιήσεως των τιμαλφών και δικαιούται προ της ενάρξεως της πλειοδοτικής εκποιητικής διαδικασίας να την μεταθέσει χρονικά για άλλη, καθορισμένη, ημέρα και ώρα.
  8. Η παρούσα προκήρυξη, για λόγους δημοσιότητας, πρέπει να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιερού Ναού και σε άλλους Ιερούς Ναούς, να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ιερού Ναού (www.agiospanteleimon.eu) και να δημοσιευθεί περίληψή της σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια  εφημερίδα της Αθήνας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την δημοπρασία.

 

Αθήνα  21  Μαϊου  2017

Το  Εκκλησιαστικό  Συμβούλιο              

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    ΤΑ   ΜΕΛΗ

Post Types
About Agios