Τα Νέα - Blog

28 Οκτωβρίου 2016

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ και «ΟΧΙ»

Τῆς Σκέπης σου Παρθένε, ἀvuμνοῦμεν τάς χαρίτας, ἣν ὡς φωτοφόρον νεφέλην, ἐφαπλοῖς ὑπὲρ ἔννοιαν, καὶ σκέπεις τὸν λαόν σου νοερῶς, ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν ἐπιβουλῆς…. – Ἀπολυτίκιον

Χαῖρε τοῦ κόσμου ἡ Σωτηρία
Χαῖρε Ἑλλάδος ἡ προστασία….

Post Types
About Agios