Τα Νέα - Blog

14 Σεπτεμβρίου 2016

Ύψωση Τιμίου Σταυρού

Λαμπρά εορτάστηκε η Παγκόσμιος Ύψωση του Τιμίου Σταυρού στην ενορία μας.

“Τοῦ Σταυροῦ σου τὸ ξύλον προσκυνοῦμεν Φιλάνθρωπε, ὅτι ἐν αὐτῷ προσηλώθης ἡ ζωὴ τῶν ἁπάντων· Παράδεισον ἠνέῳξας Σωτήρ, τῷ πίστει προσελθόντι σοι Ληστῇ· καὶ τρυφῆς κατηξιώθη, ὁμολογῶν σοι, Μνήσθητί μου Κύριε. Δέξαι ὥσπερ ἐκεῖνον καὶ ἡμᾶς, κραυγάζοντας· Ἡμάρτομεν, πάντες τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου, μὴ ὑπερίδῃς ἡμᾶς.”

img_20160913_200222 img_20160913_200216 img_20160913_200212

Post Types
About Agios