Τα Νέα - Blog

25 Απριλίου 2021

Αγία Εβδομάδα 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ – (25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

6.30 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, ἤτοι ὁ ῎Ορθρος τῆς Μ. Δευτέρας, κατά τήν ὁποίαν μνημονεύομεν τοῦ μακαρίου Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου καί τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου καταρασθείσης καί ξηρανθείσης συκῆς.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

6.30 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, ἤτοι ὁ ῎Ορθρος τῆς Μ. Τρίτης, κατά τήν ὁποίαν μνημονεύομεν τῶν Δέκα Παρθένων, ἐκ τῆς παραβολῆς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ

7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

6.30 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, ἤτοι ὁ ῎Ορθρος τῆς Μ. Τετάρτης, κατά τήν ὁποίαν μνημονεύομεν τῆς ἀλειψάσης μετά μύρου τόν Κύριον πόρνης γυναικός, ἐπειδή τοῦτο ἔγινε ὀλίγον πρό τοῦ σωτηρίου Πάθους. Ψάλλεται δέ καί τό περιώνυμον Τροπάριον τῆς Κασσιανῆς «Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή…».

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

ΤΗΣ ΑΛΕΙΨΑΣΗΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΜΥΡΩ

7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

4.30 μ.μ.: Τό Ἱερόν ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ.

6.30 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μ. Δείπνου, ἤτοι ὁ ῎Ορθρος τῆς Μ. Πέμπτης, κατά τήν ὁποίαν ἑορτάζομεν τόν ἱερόν Νιπτῆρα, τόν Μυστικόν Δεῖπνον, τήν Ἀρχιερατικήν Προσευχήν τοῦ Κυρίου εἰς τόν κῆπον τῆς Γεθσημανῆ καί τήν Προδοσίαν τοῦ Ἰούδα.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ

7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου.

5.30 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν, (12 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ), ἤτοι ὁ ῎Ορθρος τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, κατά τήν ὁποίαν ἐπιτελοῦμεν τά ῞Αγια καί Σωτήρια καί Φρικτά Πάθη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

8.00 π.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί ὁ ῾Εσπερινός τῆς ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ.

6.00 μ.μ.: ῾Η Ἀκολουθία τοῦ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ «Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος», ἤτοι ὁ Ὄρθρος τοῦ Μεγ. Σαββάτου, κατά τό ὁποῖον ἑορτάζομεν τήν Θεόσωμον Ταφήν καί τήν εἰς Ἄδου Κάθοδον τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ (01 ΜΑΙΟΥ)

Η ΘΕΟΣΩΜΟΣ ΤΑΦΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

7.00 π.μ.: Β΄ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου, Ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως, «Πρώτη Ἀνάστασις».

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΖΩΗΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

8.10 μ.μ.:  Κρούσεις Κωδωβών  – ΠΑΝΝΥΧΙΣ
8.45 μ.μ. “Δεύτε Λάβετε Φως…” 
9.00 μ.μ.  “ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ”  & ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ Θ. Λειτουργία 


ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΑΣΧΑ

7.00 π.μ.: ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.
6.00 μ.μ. ΜΕΓΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (ΑΓΑΠΗΣ) 

«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,

θανάτῳ θάνατον πατήσας,

καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,

ζωὴν χαρισάμενος.»

 

Senza categoria
About Agios