Τα Νέα - Blog

20 Απριλίου 2019

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ – (21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

5.30 μ.μ.: Εσπερινός – Ἀπόδοσις ἐορτῆς Βαΐων

7.00 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, ἤτοι ὁ ῎Ορθρος τῆς Μ. Δευτέρας, κατά τήν ὁποίαν μνημονεύομεν τοῦ μακαρίου Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου καί τῆς ὑπό τοῦ Κυρίου καταρασθείσης καί ξηρανθείσης συκῆς.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ (22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.30 π.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνο.

7.00 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, ἤτοι ὁ ῎Ορθρος τῆς Μ. Τρίτης, κατά τήν ὁποίαν μνημονεύομεν τῶν Δέκα Παρθένων, ἐκ τῆς παραβολῆς τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ (23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ

7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.30 π.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνο.

7.00 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, ἤτοι ὁ ῎Ορθρος τῆς Μ. Τετάρτης, κατά τήν ὁποίαν μνημονεύομεν τῆς ἀλειψάσης μετά μύρου τόν Κύριον πόρνης γυναικός, ἐπειδή τοῦτο ἔγινε ὀλίγον πρό τοῦ σωτηρίου Πάθους. Ψάλλεται δέ καί τό περιώνυμον Τροπάριον τῆς Κασσιανῆς «Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή…».

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ (24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

ΤΗΣ ΑΛΕΙΨΑΣΗΣ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΜΥΡΩ

7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.00 μ.μ.: Τό Ἱερόν ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ.

7.00 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μ. Δείπνου, ἤτοι ὁ ῎Ορθρος τῆς Μ. Πέμπτης, κατά τήν ὁποίαν ἑορτάζομεν τόν ἱερόν Νιπτῆρα, τόν Μυστικόν Δεῖπνον, τήν Ἀρχιερατικήν Προσευχήν τοῦ Κυρίου εἰς τόν κῆπον τῆς Γεθσημανῆ καί τήν Προδοσίαν τοῦ Ἰούδα.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ (25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ

6.00 π.μ.: Θεία Κοινωνία (διά τούς ἐργαζομένους καί ταξιδιώτας).

7.00 π.μ.: Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου.

7.00 μ.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τῶν Παθῶν, (12 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ), ἤτοι ὁ ῎Ορθρος τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, κατά τήν ὁποίαν ἐπιτελοῦμεν τά ῞Αγια καί Σωτήρια καί Φρικτά Πάθη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

8.00 π.μ.: Ἡ Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν καί ὁ ῾Εσπερινός τῆς ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ.

7.00 μ.μ.: ῾Η Ἀκολουθία τοῦ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ «Ὁ Ἐπιτάφιος Θρῆνος», ἤτοι ὁ Ὄρθρος τοῦ Μεγ. Σαββάτου, κατά τό ὁποῖον ἑορτάζομεν τήν Θεόσωμον Ταφήν καί τήν εἰς Ἄδου Κάθοδον τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

9.30 μ.μ.: Ἔξοδος τοῦ Ἐπιταφίου.

 (διά τῶν ὁδῶν: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ, ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΔΕΡΙΓΝΥ, ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΙΠΙΝΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ, Ι.ΝΑΟΣ )

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ (27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Η ΘΕΟΣΩΜΟΣ ΤΑΦΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

6.00 π.μ.: Θεία Κοινωνία (διά τούς ἐργαζομένους καί ταξιδιώτας).

7.00 π.μ.: Β΄ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγ. Βασιλείου, Ἑσπερινός τῆς Ἀναστάσεως, «Πρώτη Ἀνάστασις».

ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΖΩΗΦΟΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

12.00 μεσάνυχτα – Ἡ Τελετή τῆς ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ,

12.15 π.μ.: ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

«Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν,

θανάτῳ θάνατον πατήσας,

καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι,

ζωὴν χαρισάμενος.»

Post Types
About Agios