Τα Νέα - Blog

4 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προκήρυξη Επαναληπτικού

Πλειοδοτικού διαγωνισμού εκποίησης τιμαλφών – αναθημάτων

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος οδού Αχαρνών,
αφού έλαβε υπόψη τις υπ’ αριθμ.Α18/22-06-2017 και Α2/28-09-2017 αποφάσεις του
Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, σύμφωνα με τις οποίες
αποφάσισε την επανάληψη εκποίησης των τιμαλφών και αναθημάτων του Ιερού Ναού, όπως
αυτά περιγράφονται στις υπ’ αριθμ. 16459/24-6-2016 και 16470/5-7-2016 Εκθέσεις απογραφής
τραπεζικών θυρίδων του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Ι. Παπαθέου και αποτιμώνται
στην από 21/11/2017 εκτίμηση του εκτιμητού Αγαπίου Αγαπίδη, διακηρύττει ότι διενεργεί
πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό εκποίησής τους. Ο επαναληπτικός
πλειοδοτικός διαγωνισμός εκποίησης των τιμαλφών και αναθημάτων διενεργείται σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 9/1971 Κανονιστικής Διάταξης «Περί εκποιήσεως τιμαλφών» και το
άρθ.14 της υπ’ αριθμ. 3/1969 Κανονιστικής Διάταξης «Περί όρων και τρόπου εκποιήσεως
Εκκλησιαστικών Ακινήτων και Κινητών», υπό τους ακόλουθους όρους :
1. Η πλειοδοτική δημοπρασία εκποίησης τιμαλφών και αναθημάτων (χρυσών και
αργυρών) θα διενεργηθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 17:30 και
λήξη 20:00 στα γραφεία εντός του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος οδού Αχαρνών αρ. 113-
117, ενώπιον της ίδιας Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής, η οποία είχε διενεργήσει την δημοπρασία
της 31/05/2017.
2. Ως μέλη της Ειδικής Επιτροπής ενώπιον της οποίας θα διεξαχθεί η δημοπρασία
εκποιήσεως τιμαλφών και αναθημάτων έχουν ορισθεί οι κάτωθι :
Α) Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος
Αχαρνών, Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης π. Νικόλαος Κατσαφαρόπουλος.
Β) Ο κ. Γρηγόριος Φλέγκας, υπάλληλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ως
εκπρόσωπος αυτής και
Γ) Η κ. Αγγελική Λιμαντζάκη, πραγματογνώμονας.
3. Ως τιμή εκκινήσεως του επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται η τιμή
εκτίμησης που αναγράφεται για κάθε κατηγορία είδους από τα προς εκποίηση τιμαλφή και
αναθήματα στην από 21/11/2017 αναλυτική εκτίμηση του εκτιμητού Αγαπίου Αγαπίδη, με την
οποία επικαιροποιήθηκε η αξία των τιμαλφών και αναθημάτων, σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή
του χρυσού. Η Ειδική Επιτροπή εκποιήσεως δύναται για κάποιες κατηγορίες είδους τιμαλφών
και εκτιμώντας τις περιστάσεις της δημοπρασίας να μειώσει την τιμή εκκίνησης της εκποίησης
αυτών μέχρι και 20%, όπως προβλέπεται στην περίπτωση υπ’ αριθ.3γ του άρθρου 14 της υπ’
αριθμ. 3/1969 Κανονιστικής Διάταξης.
4. Το προσφερθησόμενο τίμημα είναι καταβλητέο σε μετρητά από τον πλειοδότη με την
σύγχρονη παραλαβή των τιμαλφών.
5. Κάθε προσφορά διατυπώνεται προφορικά από τους συμμετέχοντες στη δημοπρασία, είναι δεσμευτική για τον κάθε πλειοδότη και καταγράφεται στο πρακτικό της δημοπρασίας, το
οποίο υπογράφεται από τον τελευταίο πλειοδότη και τα μέλη της Επιτροπής εκποίησης.
6. Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται καταβολή ποσού 200 Ευρώ, ως
εγγύηση, κατά την ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας και προ της ενάρξεώς της, το οποίο
καταβάλλεται σε μετρητά. Με τη λήξη της δημοπρασίας το ποσό της εγγύησης επιστρέφεται
στους συμμετέχοντες, κατακρατείται δε η καταβληθείσα εγγύηση του εκάστοτε τελικού
πλειοδότη και συμψηφίζεται με το τίμημα της προσφοράς του.
7. Η έγκριση ή μη του αποτελέσματος της δημοπρασίας γίνεται από το Εκκλησιαστικό
Συμβούλιο και στη συνέχεια από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών και κατόπιν αυτών καλείται ο πλειοδότης να παραλάβει τα τιμαλφή, αφού καταβάλει
συγχρόνως το προσφερθέν τίμημα.
8. Σε περίπτωση αρνήσεως του πλειοδότη να καταβάλει το τίμημα και να παραλάβει τα
τιμαλφή καταπίπτει υπέρ του Ιερού Ναού η κατατεθείσα εγγύηση, ως ποινική ρήτρα.
9. Η Ειδική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ορίζει κατά την κρίση της την σειρά εκποιήσεως
των τιμαλφών και αναθημάτων, επιλύει δε κάθε φύσεως ερώτηση, ένσταση ή ζήτημα ανακύψει
κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.
10. Η παρούσα προκήρυξη, για λόγους δημοσιότητας, πρέπει να τοιχοκολληθεί στον
πίνακα ανακοινώσεων του Ιερού Ναού και σε άλλους Ιερούς Ναούς, να αναρτηθεί στην
ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Ιερού Ναού (www.agiospanteleimon.eu) και να δημοσιευθεί
περίληψή της σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας, πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρες πριν την δημοπρασία.

Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2017
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Post Types, Senza categoria
About Agios