Τα Νέα - Blog

23 Οκτωβρίου 2016

Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου

Δόξα τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, τῷ τριαδικῷ καὶ ἑνιαίῳ φωτὶ τῆς θεότητος, τῆς ἐν Τροάδι μοναδικῶς ὑπαρχούσης καὶ διαιρουμένης ἀδαιρέτως. Τριὰς γάρ, εἷς Θεὸς Παντοκράτωρ. Οὗ τὴν δόξαν οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται, ἡ δὲ γῆ τὴν Αὐτοῦ δεσποτείαν, καὶ ἡ θάλασσα τὸ Αὐτοῦ κράτος, καὶ πᾶσα αἰσθητὴ καἰ νοηττὴ κτἰσις τἠν Αὐτοῦ μεγαλειότητα κητύττει πάντοτε·ὃτι Αὐτῷ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλωύνη τε και μεγαλοπρέπεια, νῦν και ἀεί και εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Θ. Λειτουργία του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου

Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου ε.έ. εορτή της μνήμης του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου τέλεσαν οι παέρες του Ι. Ναού μας την αρχαιοπρεπή Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, δίνοντας την ευκαιρία στους πιστούς να προσευχηθούν και λειτουργηθούν με τον τρόπο της πρώτης χριστιανικής κοινότητος των Ιεροσολύμων, των Αποστολικών χρόνων.
img_0008 img_0010 img_0014 img_0025 img_0021 img_0019
Post Types
About Agios